zakład elektroniczny

Podcentrala MLSM-8

Moduł strefowy podcentrali MLSM-8 służy do stworzenia pojedynczej, ośmioliniowej strefy alarmowej (strefa chroniona). Posiada osiem linii wejściowych. Są to linie parametryczne trójstanowe. Rozróżniane są następujące nieprawidłowe stany linii:

- zmiana parametru o więcej niż 20% sygnalizowane będzie jako naruszenie stanu linii (alarm z czujnika) z prawidłowym stanem obwodu sabotażu,

- zmiana parametru o więcej niż 60% sygnalizowane będzie jako naruszenie stanu linii i naruszenie obwodu sabotażu

Sabotaż linii zgłaszany jest do centrali jako naruszenie linii 7 (SAB). Pozwala to na ochronę obudów czujników bez tworzenia dodatkowej pętli sabotażu. Informacja o stanie linii przesyłana jest, poprzez linię transmisyjną do centrali. Moduł umożliwia stworzenie tzw. drogi dojścia. Jest to wydzielony obszar chroniony umożliwiający dojście w określonym czasie do urządzenia wyłączającego strefę z ochrony (urządzenie blokujące). Czas liczony jest od momentu pobudzenia czujnika podłączonego do linii 1 modułu. Stan ten sygnalizowany jest świeceniem diody ‘opóźnienie’ umieszczonej na płycie czołowej i przerywanym sygnałem dźwiękowym. Jeżeli w tym czasie (regulowanym potencjometrem R40) nie nastąpi wyłączenie strefy z dozoru, to zostanie wywołany alarm w tej strefie. W przypadku opuszczania chronionej strefy urządzenie blokujące powinno zapewnić czasowe podtrzymanie blokady. Przy obsłudze przez manipulator MA-0896 czas na wyjście jest taki sam jak na wejście. W stanie wyłączenia strefy z dozoru, każde naruszenie stanu linii 1 uaktywnia wyjście GONG na czas ok. 1sek.. Polecenie wywołania alarmu przysyłane jest z centrali LSM-256 a realizowane poprzez wyjścia alarmowe (ALC - alarm czasowy, ALS - alarm stały) w module. Układ modułu wyświetla ponadto informacje o istnieniu komunikacji z jednostką centrali, o sprawności swoich linii alarmowych, o wyłączeniu ze stanu czuwania (blokadzie). Rozróżnione jest wyświetlenie w zależności czy użyto blokady wewnętrznej, czy zewnętrznej (np. kodem z jednostki centrali). Przerwanie łączności z centralą LSM-256 powoduje przejście modułu do pracy samodzielnej. Możliwa jest współpraca z manipulatorem zewnętrznym MA-0896. Do prezentacji stanu strefy służy 8 LEDów umieszczonych na płycie czołowej modułu.